2018-2020-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramları ilə bağlı müsabiqəyə təqdim olunmuş və texniki ekspertizadan keçmiş proqramların siyahısı açıqlandı
Fev 19 , 2018 | 10:02 / ELMİN TƏBLİĞİ
Oxunma ( 562 )

AMEA Rəyasət Heyətinin 20 dekabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə 2018-2020-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramlarının işlənməsi, seçilməsi və maliyyələşdirilməsi məqsədilə respublika müsabiqəsi elan edilib. Müsabiqəyə təqdim edilən və texniki ekspertizadan keçən elmi tədqiqat proqramlarının siyahısı:

 

Elmi tədqiqat proqramınınadı

Elmi müəssisə

İcra

müddəti

Ümumi smeta

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri sahəsində

         1.

Neftlərin səciyyələndirilməsinin innovativ fiziki üsulları

Fizika İnstitutu,

Neft və Qaz İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu,

Azərbaycan   Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

36 ay

 

450 000

        2. 

Səth hallarında maqnit enerji aralıqlı Dirak spektrinə malik mürəkkəb yarımkeçiricilərdə elektron strukturu və transport hadisələri

Fizika İnstitutu,

Biofizika İnstitutu

36 ay

 

600 000

        3.

Radiasiya nəzarəti üçün nanocizgili və məsaməli silisium əsaslı naziktəbəqəli detektorlar

Fizika İnstitutu,

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası,

Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası

36 ay

 

600 000

        4. 

Güclü elektrik sahələri və elektrik boşalmalarının polietilenin modifikasiya proseslərində rolu

Fizika İnstitutu

24 ay

400 000

        5. 

Topoloji yarimkeçirici və ifrat keçiricilərdə kvant informasiya daşıyıcısı kyubitin koherentliyinin pozulma səbəblərinin öyrənilməsi

Fizika İnstitutu,

M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı,

Radiasiya Problemləri İnstitutu

36 ay

 

584 000

        6. 

Çəkili  və Morri tipli Banax funksional fəzalarda harmonik analizin muasir problemləri və tətbiqləri

Riyaziyyat və  Mexanika Institutu

36 ay

240 800

        7. 

Müasir kompüter proqramlarının köməyi ilə kəsilməz və diskret proseslərin  riyazi  modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,

Bakı Ali Neft Məktəbi

24 ay

 

230 700

        8. 

Məhdud informasiya şəraitində dinamik obyektlər qrupunun intellektual idarəetmə sisteminin işlənilməsi

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Milli Aviasiya Akademiyası,

Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası

36 ay

600 000

        9. 

Elektron demoqrafiyanın formalaşdırılması və intellektual analizi texnologiyalarının işlənilməsi

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

36 ay

 

511 000

      10. 

Azərbaycanda informasiya və biliklər iqtisadiyyatının  formalaşmasının ekonometrik təhlili  və  perspektiv iqtisadi inkişaf  proseslərinin monitorinqi və intellektual analizi sistemlərinin işlənilməsi məsələləri

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

36 ay

462 000

      11. 

Silisium əsaslı nano-təbəqəli selvari zərrəcik detektorlarının işlənməsi və tədqiqi

Radiasiya Problemləri İnstitutu,

AMEA-nın İşlər idarəsi,

Milli Aviasiya Akademiyası

36 ay

 

530 000

      12. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafında informasiya resurslarının təsirinin qiymətləndirilməsi modelləri

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

İqtisadiyyat İnstitutu

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

36 ay

 

384 300

Kimya elmləri sahəsində

      13. 

C5-C6 olitsiklik dien karbohidrogenlərinin və onların əsasında politsiklik karbohidrogenlərin birmərhələli alınma prosesinin hazırlanması və optimallaşdırılması

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

 

36 ay

600 000

      14. 

Nanostrukturlaşdırılmış metal saxlayan katalitik sistemlərin iştirakı ilə Azərbaycan neftləri əsasında xüsusi xassəli oksigenli birləşmələrin alınması, prosesin riyazi modelləşdirilməsi

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

36 ay

 

594 000

      15. 

Azərbaycan azparafinli neftlərindən yağ fraksiyaları və xarici aşqarlar paketi əsasında mühərrik və transmissiya yağlarının alınması prosesinin yeni texnologiyalarının işlənməsi

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

36 ay

 

600 000

      16. 

Müasir və perspektiv texnikanın tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyətli sintetik sürtkü yağları kompozisiyalarının yaradılması və alınma proseslərinin modelləşdirilməsi

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu 

24 ay

400 000

      17. 

Metal xalkogenidləri və pniktidləri əsasında yeni nəsil topoloji Dirak materiallarının alınması və dizaynı

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti

36 ay

 

600 000

      18. 

Laylı quruluşlu birləşmə və polimerlər əsasında sintez olunmuş nanokompozitlərin katalitik və sorbsiyon xassələrinin tədqiqi

Bakı Dövlət Universiteti,

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

36 ay

 

525 550

      19. 

Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman preparatlarının daşıyıcısı kimi xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Biofizika İnstitutu,

Milli Onkologiya Mərkəzi

36 ay

 

600 000

      20. 

Dəmirin metiltsiklopentadienil tərkibli komplekslərinin sintezi və onla­­rın termiki pirolizi ilə karbon əsaslı nanomaterialların (KNM) alınması

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

 

24 ay

130 600

      21. 

Neft mənşəli kaustobiolitlərdən alınan nanokarbon materialları əsasında oksidləşmə prosesləri üçün katalizatorların sintezinə və tətbiqinə dair fundamental tədqiqatlar

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Polimer Materialları İnstitutu,

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirliyinin

Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi

36 ay

 

450 000

      22. 

Unikal xassəli yeni sorbentlərin yaradılması, təbii alümosilikatlar,  əsasında sorbent və katalizatorların hazırlanması, onların fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiqi və yeni sorbentlərdən kimya, neft - kimya sənayesində, kənd təsərrüfatında, sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə olunması

Kataliz və Qeyr-üzvi Kimya İnstitutu

36 ay

200 000

      23. 

Yüksək dispersli metal/metal oksid əsaslı nanostrukturlu maqnit xaşılı kompozit materialların sintez üsullarının işlənib hazırlanması

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu,

Aşqarlar Kimyası İnstitutu,

AMEA-nın Gəncə bölməsinin Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

24 ay

193 500

      24. 

Yeni fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi

Aşqarlar Kimyası İnstitutu,

Fiziologiya İnstitutu,

Mikrobiologiya İnstitutu,

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

36 ay

600 000

      25. 

Antipiren tipli yeni növ polimerlərin, karbon nanohissəciklərin və halogenid tərkibli heterostrukturların alınması texnologiyalarının yaradılması

Milli Aviasiya Akademiyası,

Polimer Materialları İnstitutu,

Fizika İnstitutu

36 ay

530 000

      26. 

Poliolefinlər və minerallar əsasında yüksək möhkəmlikli və yeyilməyə davamlı nanokompozitlərin alınma texnolo­giyası  və  tədqiqi

Polimer Materialları İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu

36 ay

 

165 000

      27. 

Nanoölçülü oksid metalların iştirakı ilə fibrilyar və koordinasion quruluşların əsasında müxtəlif faktorların təsirinə davamlı germetik materialın hazırlanması və tətbiqi

Fizika İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu

24 ay

200 000

Yer elmləri sahəsində

      28. 

Yerin müasir modellərində müxtəlif fiziki sahələrin qarşılıqlı əlaqəsinin yeni elmi əsasları və bəzi tətbiqlər

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Neft və Qaz İnstitutu,

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

Türkiyənin Yıldız Texniki Universiteti

36 ay

600 000

      29. 

GPS məlumatları əsasında Qafqaz-Xəzər regionunun üç ölçülü geodinamik modeli: yer qabığı deformasiyaları və seysmik təhlükələrin qiymətləndirilməsi

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

24 ay

 

201 800

      30. 

Geofiziki sahələr və onların məkan-zaman variasiyaları seysmik aktiv və geopatogen zonaların formalaşmasına nəzarət edən Yer qabığının destruksiya prosesinin indikatoru qismində  

 

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi,

Neft və Qaz İnstitutu,

Azərbycan Tibb Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,

Milli Aviasiya Akademiyası,

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoekoloji Monitorinq Mərkəzi,

Fransanın Sorbonna Universiteti,

ABŞ-ın Missiri-Kolumbia Univetsiteti,

İtaliyanın Geoelmlər və Georesurslar İnstitutu,

İsveçrənin Friburq Universiteti

36 ay

585 000

      31. 

Türk Dünyasının tarixi coğrafiyası və etnosu

Coğrafiya İnstitutu

30 ay

411 000

      32. 

Sumqayıt ətrafı torpaqlarda ağır metalların konsentrasiyası, birləşmə formaları və qida zənciri həlqəsində onların rolunun qiymətləndirilməsi

Coğrafiya İnstitutu,

Radiasiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Tibb Universiteti,

Sumqayıt Dövlət Universiteti

24 ay

353 600

      33. 

Qlobal iqlim dəyişmələri fonunda Xəzər dənizi hidrometeoroloji şəraitinin transformasiyası və bunun sahil zonasına təsirinin Peyk və Dron məlumatları 

əsasında  tədqiqi (Nabran-Şabran bölgəsi)

Coğrafiya İnstitutu

24 ay

 

329 000

      34. 

Karbohidrogen yataqlarının aşkar edilməsi və mənimsənilməsi problemi ilə əlaqədar Cənubi Xəzər Çökəkliyinin dərində yatan (7-10 km) süxur-flüid sistemlərinin modelleri (seysmik-kəşfiyyat, dərin qazma və palçıq vulkanları püskürmə məhsullarının inteqrə edilmiş analizləri məlumatlarına görə)

Neft və Qaz İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

SOCAR,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

 

36 ay

 

595 700

      35. 

Dərində yerləşən karbohidrogen yataqlarının resurs və ehtiyatlarının mənimsənilməsinin texniki-texnoloji problemlərinin tədqiqi

Neft və Qaz İnstitutu,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi-Tədqiqat İnstitutu,

Odlar Yurdu Universiteti

36 ay

342 600

      36. 

Zaman-məkan etibarilə anomal geofiziki sahə dəyişmələrinin insan səhhətinə, canlı aləmə təsiri

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu

36 ay

531 500

      37. 

Azərbaycanın transsərhəd sularının keyfiyyət göstəricilərinin kompleks tədqiqi və  iqlim dəyişmələri fonunda onların proqnozlaşdırılması

Radiasiya Problemləri İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Coğrafiya İnstitutu,

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

36 ay

 

600 000

      38. 

Azərbaycanda linza tipli şirin su ehtiyatları və onlardan istifadənin elmi əsaslarının işlənilməsi

İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu,

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi

24 ay

203 300

      39. 

Magistral neft-qaz kəmərlərinin vəziyyətinin kompleks qiymətlən­dirilməsi və proqnozlaşdırılmasında kosmik şəkillərin və GİS texnologiyalarının tətbiqi problemlərinin araşdırılması

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi-Tədqiqat İnstitutu,

Neft və Qaz İnstitutu,

Coğrafiya İnstitutu,

Milli Aerokosmik Agentliyin Aerokosmik İnformatika İnstitutu

36 ay

232 200

      40. 

Müasir iqlim dəyişmələri fonunda Azərbaycan Respublikası ətraf mühitinin transformasiyası

Milli Aviasiya Akademiyası

 

36 ay

561 000

Biologiya və tibb elmləri sahəsində

      41. 

Biomüxtəlifliyin və ekosistem xidmətlərinin təfsirində elm sahələrinin inteqrasiyası

Botanika İnstitutu,

Geologiya və Geofizika İnstitutu,

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,

WWF- Ümumdünya Təbiət Mühafizə Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyi,

Azərbaycan Tibb Universiteti

36 ay

594 300

      42. 

Ultrasəs dalğaların, radioaktiv şuaların və polien təbiətli farmakoloji birləşmələrin təsiri altında hüceyrə membranların funksional vəziyyətinin ionlarla tənzimlənməsi

Botanika İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Tibb Universiteti

36 ay

218 200

      43. 

Taxtakörpü su anbarının hidrokimyəvi və hidrobioloji tədqiqi, biomüxtəlifliyinin əhəmiyyəti və qorunma problemləri

Mikrobiologiya İnstitutu,

Zoologiya İnstitutu,

Botanika İnstitutu

24 ay

164 000

      44. 

Heyvanlarda serotonin-modullu antikonsolidasi­ya züla­lının bloka­dası ilə narkotik preparatların kimyəvi strukturundan asılı olmayaraq onlara qarşı asılılığın aradan qaldırılması

Fiziologiya İnstitutu

36 ay

 

401 100

      45. 

Fizioloji qocalmanı təmin edən mexanizmlərin öyrənilməsi: orqanizmin həyat resurslarının qiymətləndirilməsi və yaşla bağlı xəstəliklərinin erkən diaqnostikası üçün yeni yanaşmaların işlənməsi

Fiziologiya İnstitutu,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Bakı Dövlət Universiteti

36 ay

600 000

      46. 

Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələrinin İNF-ɑ vasitəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhəmiyyəti

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

München Universiteti,

Heidelberg Universiteti

36 ay

600 000

      47. 

Azərbaycanda müxtəlif onkoloji xəstəliklərin müqayisəli genom və ekzom analizi, spesifik mutasiyaların identifikasiyası və diaqnostik gen panellərinin yaradılması

 

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu,

Azərbaycan Tibb Universiteti

36 ay

599 700

      48. 

Bioloji müxtəlifliyin fundamental əsaslarının “omiks” texnologiyaları ilə tədqiqi və genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlərin təsir riskinin qiymətləndirilməsi

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu

24 ay

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən ict.az saytına istinad zəruridir.

Şurаnın fəaliyyətinin əsаs məqsədi AMEA üzrə fəaliyyət göstərən gənclərin еlmi pоtеnsiаlının аrtırılmаsı, müxtəlif təşəbbüslərinin stimullаşdırılmаsı, elmə axının təmin olunması, asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinin təşkili,əldə еtdikləri еlmi yеniliklərin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, onlara mеtоdiki, infоrmаsiyа yаrdımının göstərilməsi və s. həyata keçirlməsindən ibarətdir. Şurаnın fəaliyyətinə həmçinin, elmin respublika üzrə təbliğ edilməsi və Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məsələləri daxildir.